Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności Strony internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszynie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszynie zapewnia dostępność informacji poprzez Biuletyn Informacji Publicznej oraz stronę Facebook Środowiskowy Dom Samopomocy Sulechów zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszynie nie posiada własnej strony internetowej a wszelkie informacje są na bieżąco zamieszczane i aktualizowane na stronie BIP i na Facebook.

Staramy się, aby informacje na stronach były postrzegalne i zrozumiałe a wykorzystanie platform BIP i Facebook zapewnia funkcjonalne i kompatybilne użytkowanie stron na różnych urządzeniach zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1).

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszynie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-05-12
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-12

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa BIPu Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszynie jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

Wyłączenia

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-12
 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2021-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez ŚDS Kruszyna.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jolanta Szustak, e-mail: sds.sulechow@vp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 722 165 656. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo wystąpić do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszynie z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo aplikacji mobilnej, albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

W przypadku, gdy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszynie nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewnia alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą tłumacza języka migowego (np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.)

Żądanie powinno zawierać:

 1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.
 2. Wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo.
 3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.
 4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.
 

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w terminie 7 dni, Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszynie niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszynie odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszynie nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu zgodnie z żądaniem albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszynie, Kruszyna 53 A, 66-100 Sulechów lub za pomocą e-mail: sds.sulechow@vp.pl

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Środowiskowy Dom Samopomocy, Kruszyna 53 A, 66-100 Sulechów

Parking ogólnodostępny znajduje się przy budynku. Środowiskowy Dom Samopomocy usytuowany jest w budynku parterowym.

Przed wejściem do placówki zawieszona jest tablica informacyjna, a na drzwiach znajduje się dzwonek w celu przywołania pracownika. Nad wejściem jak i w budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące. W budynku oznaczone są drogi ewakuacyjne.

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi:

Pomieszczenia ŚDS-u znajdują się na parterze . Wejście pozbawione jest barier architektonicznych. Pomieszczenia ŚDS-u, w tym pomieszczenia sanitarne (łazienka i toalety), pozbawione są barier architektonicznych i wyposażone są w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnością ruchową. Toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową posiadają przywołujący sygnał alarmowy .Wszystkie pomieszczenia zapewniają możliwość swobodnego poruszania się na wózku inwalidzkim zarówno z opiekunem jak i samodzielnie.

Informacje dla osób głuchych, głuchoniemych, głuchoniewidomych.

Ośrodek posiada wykwalifikowane osoby do obsługi osób głuchych, głuchoniemych oraz głuchoniewidomych (stopień podstawowy polskiego języka migowego). Osoby posługujące się językiem migowym chcące umówić się na spotkanie z pracownikiem ŚDS-u proszone są o przesłanie zgłoszenia zawierającego krótki opis sprawy, której spotkanie będzie dotyczyło. Zgłoszenia można dokonać osobiście, pisemnie (Środowiskowy Dom Samopomocy Kruszyna 53 A, 66-100 Sulechów), telefoniczne 722 165 656 lub e-mailowo: sds.sulechow@vp.pl.

Informacje dla osób niedowidzących lub niewidomych:

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

Informacja wytworzona przez:
Jolanta Szustak , w dniu:  30‑10‑2019 18:30:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  30‑10‑2019 16:30:04
Data ostatniej aktualizacji:
07‑04‑2021 09:01:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie